| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2016 > O vystupujících

O vystupujících

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. je od roku 2011 rektorem Masarykovy univerzity, zároveň je místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. V letech 2005 až 2011 byl prorektorem Masarykovy univerzity pro strategii a vnější vztahy; během svého působení inicioval zavedení vnitřního systému evaluace vzdělávací činnosti na Masarykově univerzitě.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. působí na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde působí jako zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a je vedoucím oddělení Obecná daňová legislativa. Od roku 2007 je členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky a v roce 2014 se stal jejím místopředsedou. V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a v letech 2012 až 2016 členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. Habilitoval se s prací zaměřenou na daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice, v níž se zabýval i poplatky upravenými zákonem o vysokých školách.

Mgr. Jan Horecký, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Současně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Rovněž se aktivně věnuje přednáškové a vzdělávací činnosti.

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. je odbornou asistentkou na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2007 zde vykonává funkci  proděkanky.  Je členkou výkladové komise ministerstva zemědělství a v letech 2006 - 2009 taktéž rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dlouhodobě působí jako lektor akreditovaného vzdělávání úředníků a jako lektor České advokátní komory. Ve své odborné a pedagogické činnosti se věnuje především problematice správního řízení. Je autorkou či spoluautorkou řady skript a odborných publikací vydaných jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

Mgr. František Korbel, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jako advokát. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. V letech 2006 až 2010 působil ve významných pozicích ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007 – 2013 též jako náměstek ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Marie Benešové. V letech 2009 – 2010 byl náměstkem ministra životního prostředí.

JUDr. Věra Koťátková působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy od absolvování vysoké školy, aktuálně jako právnička odboru vysokých škol. Její pracovní náplní je koncepce primární a sekundární normotvorby v oblasti vysokého školství, a zejména pak registrace vnitřních předpisů veřejných vysokých škol a jejich změn, jako i výklad právních norem v oblasti vysokého školství a zpracování právních stanovisek k materiálm ministerstva a ostatních rezortů. Během posledních sedmi let se podílela na tvorbě návrhů novely stávajícího zákona o vysokých školách, resp. záměru nového zákona (který nebyl přijat).

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. působí od roku 2007 jako odborný asistent na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho vědecká činnost je zaměřena na oblast ochrany duševního vlastnictví a občanského práva. Je spoluautorem monografie „Autorská práva a práva související v daňových souvislostech“ (ANAG, 2011), autorem knihy „Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla“ (WKCR, 2012), spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů (WKCR, 2015) a komentáře k obecné části občanského zákoníku (C.H.Beck, 2014). Od roku 2007 do roku 2011 působil jako asistent Veřejného ochránce práv, od roku 2012 pracuje jako vedoucí právního oddělení v Centru pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. působí jako vedoucí Katedry správního práva a veřejné správy na Vysoké škole finanční a správní, z. ú. v Praze a na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je autorem několika desítek článků v domácích i zahraničních časopisech se zaměřením na správní trestání a e-government.  Sám nebo jako spoluautor vydal několik monografií a dalších odborných publikací z oblasti správního práva, správního práva trestního, e-governmentu a ochrany osobních údajů. Je místopředsedou komise pro správní právo Legislativní rady vlády a členem redakční rady Bulletinu advokacie, byl soudcem federálního Ústavního soudu.

Mgr. et Mgr. Soňa Nantlová se věnuje kvalitě vzdělávání od roku 2006, kdy nastoupila na Masarykovu univerzitu. Od roku 2014 působí na jako vedoucí Odboru pro kvalitu, který má na starosti rozvoj vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávacích činností na Masarykově univerzitě; předtím působila jako vedoucí odboru pro strategii. Věnuje se mimo jiné tématům evropských standardů pro oblast zajišťování kvality (ESG), aplikaci výstupů z učení, evaluacím studijních programů, apod. V letech 2010 až 2014 byla členkou expertního týmu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v projektu IPN Kvalita.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. působí od roku 2015 jako náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předtím působil jako ředitel Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně, na jehož vzniku se podílel a v rámci kterého se věnoval ochraně a využití duševního vlastnictví a jeho komerčního potenciálu, znalostnímu potenciálu vědeckých výsledků a komunikaci univerzity s představiteli průmyslu. Dlouhodobě též působil jako akademický pracovník s odborným zaměřením na finance, veřejnou správu a regionální rozvoj, a to zejména v kontextu problematiky evropské integrace. Působil též jako školitel, konzultant a finanční a projektový manažer.

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, PhD. působí od roku 2015 jako náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předtím působila v legislativním odboru Kanceláře poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a byla ředitelkou legislativního odboru na Ministerstvu spravedlnosti. Koordinovala přípravu a spoluvytvářela právní předpisy v gesci ministerstva, kterými jsou jednak předpisy v oblasti civilního, tak trestního práva či normy týkající se jednotlivých právnických profesí. Mezi hlavní zákony přijaté za doby jejího působí v čele legislativního odboru patří například nový trestní zákoník, několik významných novelizací občanského soudního řádu a zejména nový občanský zákoník a předpisy s ním související. Pravidelně přednáší a publikuje v odborném tisku. Je členkou Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. je od roku 2015 děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku ochrany slabších kontraktačních stran v soukromoprávních vztazích, např. ochranu nájemce bytu či spotřebitele; v roce 2014 se habilitovala s prací "Odpovědnost za vady s důrazem na ochranu spotřebitele“. Je členkou Acquis Group (European Research Group on Existing EC Private Law), jako národní zpravodaj se zúčastnila několika projektů Evropské komise, například "Fundamental Rights Action Plan" nebo "Pilot field study on the functioning of the national judicial systems for the application of competition law rules".

PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. působil od roku 2001 v odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Později zastával funkci tajemníka Akreditační komise a vedoucího samostatného oddělení jejího sekretariátu. Od 1. 7. 2016 je pověřeným ředitelem Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Ve své profesní praxi se věnuje hodnocení kvality činnosti vysokých škol, podílel se na nastavování metodik hodnocení vysokých škol, Akreditační komisi zastupoval v mezinárodních organizacích, k danému tématu rovněž publikuje.

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (dříve Kudrová) působí od roku 2010 jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se odborně zaměřuje na právo vysokých škol. Od roku 2006 je členkou Akademického senátu Masarykovy univerzity, jehož legislativní komisi aktuálně předsedá. Přibližně 10 let již pravidleně přednáší a publikuje v oblasti práva vysokých škol, je též řešitelkou několika obdobně zaměřených projektů. Právně, zejména pak v rámci přednáškové činnosti, spolupracuje s různými vysokými školami a orgány státní správy, zejména s Akreditační komisí (od roku 2011). Podílela se na připomínkování dřívější verze novely zákona o vysokých školách a připravila některé legislativní návrhy vztahující se k zákonu o vysokých školách a ke školskému zákonu. Je spoluautorkou komentáře ke školskému zákonu (C. H. Beck, 2014) a aktuálně pracuje na komentáři k zákonu o vysokých školách.

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. je vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2008 působí v Akreditační komisi, kde předsedá dvěma stálým pracovním skupinám, a to pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pro oborové didaktiky. Byla a je řešitelkou českých i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených zejména na emoční determinanty učení a vyučování, na motivační procesy v obecném i školním kontextu a na pedagogicko psychologické otázky přípravy učitelů. Je autorkou či spoluautorkou několika monografií a více jak 100 českých a anglických odborných statí. Pracuje v redakční radě časopisu Pedagogika a Pedagogická orientace. Od roku 2011 působí v Board of Educational Affairs of European Federation of Psychologists’ Association.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. působí od roku 2005 jako soudce Nejvyššího správního soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích. Vyučuje též ústavní právo na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost zejména v oborech daňového práva a správního soudnictví. V letech 2006 až 2009 byl členem oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. je od roku 2015 ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2004 až 2012 působila jako vedoucí právního odboru Kanceláře Veřejného ochránce práv, v letech 2013 a 2014 jako ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky a následně jako náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR. Byla členkou Komise pro správní právo Legislativní rady vlády a Výboru pro sociální, kulturní a hospodářská práva Rady vlády pro lidská práva. Přednášela také na Katedře správní vědy a správního práva Masarykovy univerzity Brno.


nahoru