| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Konference 2017 > O vystupujících

O vystupujících

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. je od roku 2011 rektorem Masarykovy univerzity, zároveň je místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání. V letech 2005 až 2011 byl prorektorem Masarykovy univerzity pro strategii a vnější vztahy; během svého působení inicioval zavedení vnitřního systému hodnocení kvality vzdělávací činnosti na Masarykově univerzitě. Na konferenci vystoupí s příspevkem zaměřeným na způsob schvalování studijních programů na Masarykově univerzitě. 

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. byla do jejího zániku v roce 2016 předsedkyní Akreditační komise. Působí na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, odborně se zaměřuje na srovnávací politologii, přechody režimů k demokracii a v posledních letech též na korupci. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na hodnocení studijních programů, využije přitom své bohaté zkušenosti z činnosti Akreditační komise.

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. je kvestorem Vysokého učení technického v Brně, předtím (od roku 2003) působil ve funkci kvestora na Masarykově univerzitě. Od roku 1995 řídil několik projektů přenosu zahraničních kvalifikací (MBA, MSc, MPA, LLM, kvalifikace CIPD...) do České republiky, mimo jiné na Vysoké učení technické v Brně nebo na Masarykovu univerzitu; v minulosti též absolvoval několik zahraničních pobytů zaměřených mj. na monitorování implementace koordinovaných projektů. Habilitoval se s prací Řízení kvality ve vzdělávání, jeho MBA disertační práce byla zaměřena na řízení vzdělávání a přenos zahraničních kvalifikací do České republiky. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na administrativní náročnost a zajištění vnitřního akreditačního systému se zohledněním zkušeností s těmito procesy ve Spojeném království a při procesech validace přenesených zahraničních kvalifikací do České republiky.

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. je odbornou asistentkou na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Od roku 2007 zde vykonává funkci  proděkanky.  Je členkou výkladové komise ministerstva zemědělství a v letech 2006 - 2009 taktéž rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dlouhodobě působí jako lektor akreditovaného vzdělávání úředníků a jako lektor České advokátní komory. Ve své odborné a pedagogické činnosti se věnuje především problematice správního řízení. Je autorkou či spoluautorkou řady skript a odborných publikací vydaných jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na rozhodování o studentech a uchazečích.

Mgr. František Korbel, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jako advokát. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. V letech 2006 až 2010 působil ve významných pozicích ve veřejné správě, nejdříve jako místopředseda Legislativní rady vlády, v letech 2007 až 2013 též jako náměstek ministrů spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. a Mgr. Marie Benešové. V letech 2009 – 2010 byl náměstkem ministra životního prostředí. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na doručování studentům, uchazečům, popř. dalším osobám, o kterých vysoké školy rozhodují ve správním řízení.

Prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. je od jejího vzniku v roce 2016 předsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Profesí je fyzikální chemik, během svého působení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze byl prorektorem pro pedagogiku (2002 až 2007) a později (2010 až 2014) děkanem Fakulty chemicko-inženýrské. V letech 2013 až 2015 byl místopředsedou Kontrolní rady Grantové agentury ČR a později jejím předsedou.

Mgr. Martin Prokeš je ve druhé dekádě svého účinkování v roli právníka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, na jejíž Divadelní fakultě mj. působí jako akademický pracovník Atelieru divadelního manažerství a jevištní technologie. Dlouhodobě se věnuje interdisciplinární právní problematice veřejných vysokých škol, své názory publikuje v odborném tisku a prezentuje přednáškovou činností, zejména prostřednictvím APUA. Je autorem komentáře k zákonu o registru smluv. Na konferenci vystoupí s příspěvkem usilujícím nabídnout východiska k odpovědi na otázku, kdo je na veřejné vysoké škole veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmů.

Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., je děkankou Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Specializuje se na problematiku veřejných financí a financování územních samospráv nejen v České republice, ale i v jiných zemích. V letech 2008-2015 působila jako proděkanka fakulty pro vnitřní záležitosti a v její kompetenci byla mj. oblast akreditací na fakultě. V období 2008-2014 působila  jako členka pracovní skupiny Akreditační komise pro ekonomii. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na zkušenosti s akreditací a realizací joint-degree studijního programu uskutečňovaného na Fakultě ekonomicko-správní.

Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. je od roku 2015 děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku ochrany slabších kontraktačních stran v soukromoprávních vztazích, např. ochranu nájemce bytu či spotřebitele; v roce 2014 se habilitovala s prací "Odpovědnost za vady s důrazem na ochranu spotřebitele“. Je členkou Acquis Group (European Research Group on Existing EC Private Law), jako národní zpravodaj se zúčastnila několika projektů Evropské komise, například "Fundamental Rights Action Plan" nebo "Pilot field study on the functioning of the national judicial systems for the application of competition law rules".

Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. je vedoucí Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na správní rozhodování a vybrané instituty správního řízení, jakož i na principy správního práva a ochranu soukromí ve veřejné správě. V letech 2013 až 2016 byla řešitelkou projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na ochranu osobních údajů.

JUDr. Veronika Smutná (Kudrová), Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, odborně se zaměřuje na právo vysokých škol. Od roku 2006 je členkou Akademického senátu Masarykovy univerzity, jehož legislativní komisi aktuálně předsedá; od roku 2016 spolupracuje s Odborem pro kvalitu Masarykovy univerzity. Pravidelně přednáší, školí a publikuje v oblasti práva vysokých škol, je řešitelkou několika obdobně zaměřených projektů. Právně spolupracuje s různými vysokými školami, v minulosti též s Akreditační komisí. Je spoluautorkou komentáře ke školskému zákonu (C. H. Beck, 2014), aktuálně pracuje na komentáři k zákonu o vysokých školách (Wolters Kluwer, 2017). Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na vybrané právní otázky doprovázející změny studijních programů a též s příspěvkem zaměřeným na právní rozhodování o studentech a uchazečích.

PhDr. Jiří Úlovec je ředitelem Odboru archivní správy Ministerstva vnitra. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na vedení spisu a práci s ním.

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. je děkanem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzty v Českých Budějovicích. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na specifika učitelských oborů na pedagogických fakultách

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, odborně se zaměřuje na didaktiku rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti, didaktiku rozvoje čtenářské pregramotnosti, obecnou didaktiku a komparativní pedagogiku. V letech 2009 až 2016 byla děkankou Pedagogické fakulty UK, v současnosti působí jako prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na způsob schvalování studijních programů na Univerzitě Karlově.

Prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. je hudební skladatel, muzikolog a vysokoškolský pedagog působící na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2003 až 2006 byl proděkanem fakulty pro vědu a výzkum, zahraničí a tvůrčí činnost, od roku 2010 je prorektorem pro studium. Na konferenci vystoupí s příspěvkem zaměřeným na systém studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci a přípravy na institucionální akreditaci.


nahoru